Kata - Bunkai  - Kihon - Khion Ippon Kumite - Jiyu ippon kumite - JU KUMITE (randori/midare) - kumite

Karaté club de Rouen